fbpx

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Dodo Festival omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de diensten die Stichting Dodo Festival aanbiedt. Stichting Dodo Festival acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Stichting Dodo Festival

Stichting Dodo Festival (KVK nummer: 52649385), gevestigd aan Kreilen 1 9243 WC Bakkeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website   : https://dodofestival.nl/

Adres       : Kreilen 1, 9243 WC Bakkeveen

Bas Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dodo Festival Hij/zij is te bereiken via: Bas@dodofestival.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dodo Festival verzamelt via haar Website, platformen en evenementen verschillende (categorieën van) persoonsgegevens. Dodo Festival verzamelt (categorieën van) persoonsgegevens, verkregen middels:

 • Door u opgegeven contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht);
 • Uw IP-adres en geolocaties;
 • Cookies via de Website;
 • Door u opgegeven contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht), voor de Easypay app;
 • Camerabeelden gemaakt tijdens evenementen.
 • Door u opgegeven contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht), voor de Avayo online ticketing software;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Organisatie@dodofestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dodo Festival verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen en festivals; waaronder begrepen het bewaken van de veiligheid tijdens evenementen.
 • Ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de algemene voorwaarden van Dodo Festival;
 • Voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • Voor marketingdoeleinden, zoals het gericht informatie verschaffen over aanbiedingen, evenementen en festivals, die door of in opdracht van Dodo Festival worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
 • Ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • Ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar Website;
 • Ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse waarbij Dodo Festival de gegevens ook kan verrijken met andere data
 • Ten behoeve van het verbeteren van de diensten voor de doeleinden zoals hierboven genoemd; en
 • Ter verbetering en beveiliging van de Website.
 • Het maken van opnames tijdens evenementen (voor commercieel gebruik alleen na toestemming), waarvoor bij het kopen van ene ticket en het bezoeken van een evenement middels de Algemene Voorwaarden Bezoekers en Huisregels Bezoekers, toestemming is verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dodo Festival neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dodo Festival) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dodo Festival bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar vanaf het laatste moment dat er een interactie is geweest met u. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer bewaren vanwege een wettelijke plicht waar wij aan moeten voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dodo Festival verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Dodo Festival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Dodo Festival gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dodo Festival en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Organisatie@dodofestival.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Dodo Festival wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dodo Festival neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Organisatie@dodofestival.nl.

Wijzigingen

Stichting Dodo Festival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Stichting Dodo Festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Bij aanzienlijke wijzigingen van dit statement word u op de hoogte gebracht via een e-mail.